Product Owner w Scrum

W coraz bardziej popularnych metodologiach zwinnych występują różne role członków zespołu, dzięki którym zakres odpowiedzialności jest jasny i współpraca bardziej owocna. W Scrum osobą odpowiedzialną za produkt jest Właściciel Produktu.

Zadania Product Ownera

Product OwnerZasadniczo Product Owner od początku odpowiedzialny jest za wizję produktu – projektu, oraz stałe podnoszenie jej wartości, rozwój. Stwarza zespół cech, funkcjonalności oczekiwanych od produktu, szczegółowo je definiując i dopracowując w kolejnych iteracjach wykonywania projektu. Do funkcjonalności przyporządkowuje również ich stopień ważności, kolejność wykonywania – priorytet. Zarządza po prostu tak zwanym backlogiem produktu. Sprawia, że produkt jaki tworzy zespół deweloperski pasuje do wymagań, jakie stawia klient końcowy. Współpracuje zatem ściśle z tym klientem, jak i z zespołem twórców. Natomiast zadania osoby pełniącej tą rolę nie polegają na bezpośrednim tworzeniu produktu, więc nie musi się ona znać na sprawach technicznych. Musi rozumieć produkt, znać rynek oraz potrafić przeprowadzić pełną zrozumiałą dla wszystkich stron komunikację. Istotne jest, by dobrze znała firmę i jej potrzeby, oraz sprawnie łączyła je z wymaganiami stawianymi produktowi, by wiedzieć, jakie funkcjonalności i cechy nadawać mu w danej chwili, a jakie pomijać. Product Owner kontroluje, nad czym pracują deweloperzy, ustala zawartość kolejnych wersji produktu, planuje ulepszenia.

Jak widać, Product Owner nie musi mieć wykształcenia technicznego korelującego z tematyką projektu. Często osoby doskonale pełniące tą rolę znają się lepiej na marketingu czy komunikacji, natomiast istotne wiadomości zdobywają w procesie współpracy z zespołem, Scrum Masterem oraz podczas szkoleń, jakie mogą odbywać, by efektywnie wykonywać swoją pracę.